Region IV Executive Board

Sairiya Jemison

Sairiya Jemison

Region IV Chair

Sairiya Jemison

Region IV Chair
Joshua Lazenby

Joshua Lazenby

Region IV Vice Chair

Joshua Lazenby

Region IV Vice Chair
Kareem Simpson

Kareem Simpson

Region IV Secretary

Kareem Simpson

Region IV Secretary
Jorge Jemison

Jorge Jemison

Region IV Treasurer

Jorge Jemison

Region IV Treasurer
LaVaughn Caradine

LaVaughn Caradine

Region IV Programs Chair

LaVaughn Caradine

Region IV Programs Chair
Blythe Dumerer

Blythe Dumerer

Region IV Parliamentarian

Blythe Dumerer

Region IV Parliamentarian
Karen Hubbard

Karen Hubbard

Region IV Chair Emeritus

Karen Hubbard

Region IV Chair Emeritus
Shari Briggs

Shari Briggs

Region IV Professionals Chair

Shari Briggs

Region IV Professionals Chair